Publikováno

PŘÍJMY NEOSVOBOZENÉ OD DANĚ Z PŘÍJMŮ

PŘÍJMY NEOSVOBOZENÉ OD DANĚ Z PŘÍJMŮ

 • PŘÍJMY NEOSVOBOZENÉ OD DANĚ Z PŘÍJMŮ JSOU

  prodeje nemovitých věcí, které byly zahrnuty do obchodního majetku v období 5 let před prodejem nebo vypořádání spoluvlastnictví k takovým nemovitým věcem,

 • budoucího prodeje (smlouva o smlouvě budoucí!!!!, viz časový test)těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od tohoto nabytí,
 • budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od takového vyřazení,
 • prodeje práva stavby nebo vypořádání spoluvlastnictví k právu stavby, není-li zřízena stavba vyhovující právu stavby,
 • osvobození se nevztahuje na
 • náhradu za ztrátu příjmu,
 • náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, v době vzniku škody,
 • náhradu za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době vzniku škody k nájmu,
 • plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, poplatníka,
 • náhradu za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s nájmem,
 • cenného papíru,
 • motorového vozidla, letadla nebo lodě, nepřesahuje-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu 1 roku,
 • movité věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku,
 • úplaty za prodej věci vydané v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd podle právních předpisů o restituci majetku, osvobození se neuplatní u věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku,
 • příplatku nebo příspě
 • ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním
Napsat komentář