Publikováno

PŘÍJMY NEOSVOBOZENÉ OD DANĚ Z PŘÍJMŮ

PŘÍJMY NEOSVOBOZENÉ OD DANĚ Z PŘÍJMŮ

 • PŘÍJMY NEOSVOBOZENÉ OD DANĚ Z PŘÍJMŮ JSOU

  prodeje nemovitých věcí, které byly zahrnuty do obchodního majetku v období 5 let před prodejem nebo vypořádání spoluvlastnictví k takovým nemovitým věcem,

 • budoucího prodeje (smlouva o smlouvě budoucí!!!!, viz časový test)těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od tohoto nabytí,
 • budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od takového vyřazení,
 • prodeje práva stavby nebo vypořádání spoluvlastnictví k právu stavby, není-li zřízena stavba vyhovující právu stavby,
 • osvobození se nevztahuje na
 • náhradu za ztrátu příjmu,
 • náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, v době vzniku škody,
 • náhradu za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době vzniku škody k nájmu,
 • plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, poplatníka,
 • náhradu za škodu způsobenou poplatníkem v souvislosti s nájmem,
 • cenného papíru,
 • motorového vozidla, letadla nebo lodě, nepřesahuje-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu 1 roku,
 • movité věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku,
 • úplaty za prodej věci vydané v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd podle právních předpisů o restituci majetku, osvobození se neuplatní u věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku,
 • příplatku nebo příspě
 • ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním
Publikováno

Příjmy osvobozené od daně

Příjmy osvobozené od daně

Příjmy osvobozené od daně

Příjmy osvobozené od daně musíte vzít v úvahu, pokud prodáváte rodinný dům a souvisejícího pozemku, bytu součásti nemovitosti však nesmí být nebytový prostor jako je sklep, garáž nebo komora, pokud v něm má prodávající bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.

Stačí, aby v nemovitosti bydlel jen jeden z manželů. Nemovitý majetek Nesmí být zahrnut do obchodního majetku, ani jednoho z manželů.

Nebo od vyřazení z obchodního majetku musí uplynout alespoň 2 roky.

Rozdíl od osvobození od daně v prvním případě je to, že v prvním případě musíte mít v nemovitosti trvalé bydliště a prostředky z prodeje užijete k nákupu nemovitosti, abyste naplnili svoje bytové potřeby. Tímto způsobem dokážete, že nemovitosti vlastníte za jiným účelem, než za účelem dosažení zisku.

přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let;

 • příjem z prodeje nemovitých věcí
 • z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle

V případě, že zdědíte nemovitost a chcete ji dále prodat

doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem,

doba 5 let se zkracuje, pokud jde o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem nabytým děděním od takového od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem,

od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem,

 •  přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění;

příjem v podobě

 • ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, ceny ze sportovní soutěže s DO 10000 Kč,
 • ceny z účtenkové loterie podle zákona upravujícího evidenci tržeb,

Příjmy osvobozené od daně jsou také

příjmy v podobě

 • náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd,
 • úplaty za prodej věci vydané v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd podle právních předpisů o restituci majetku; toto osvobození se uplatní i v případě, jestliže v době mezi nabytím a prodejem nemovité věci došlo k vypořádání mezi spoluvlastníky rozdělením věci podle velikosti jejich podílů nebo jestliže v nemovité věci vznikly jednotky;
 • příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,
 •  úroku ze státního dluhopisu vydaného v souvislosti s rehabilitačním řízením o nápravách křivd,

 

 • příjem získaný ve formě dávky nebo služby z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona upravujícího důchodové pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti podle zákona upravujícího poskytnutí peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociálního zabezpečení, plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu;

 

 • jde-li však o příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, do výše 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů,

 

 • dávka pro osobu se zdravotním postižením, dávka pomoci v hmotné nouzi, sociální služba, dávka státní sociální podpory, dávka pěstounské péče, příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávka nebo příspěvek podle jiných právních předpisů nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona upravujícího sociální služby, a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona upravujícího sociální služby; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu max. částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona upravujícího sociální služby,
 • příjem ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s darováním a odběrem krve a jejích složek, tkání, buněk nebo orgánů, pokud se tato náhrada poskytuje podle jiných právních předpisů,

Příjmy osvobozené od daně jsou

 • stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy, veřejné výzkumné instituce nebo právnické osoby, která vykonává činnost střední školy nebo vyšší odborné školy,
 • podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku jde-li o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi, příjem v podobě podpory nebo příspěvku poskytnutého výlučně ke kompenzaci zdravotního postižení nebo sociálního vyloučení,
 • podpory nebo příspěvku z prostředků odborové organizace,
 • nepeněžního plnění nebo sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb nejbližším pozůstalým nebo sociální výpomoci nejbližším pozůstalým za obdobných podmínek u zaměstnavatele, u kterého se tento fond nezřizuje,

 

příjem z

 • penze vyplácené z penzijního připojištění se státním příspěvkem penze z doplňkového penzijního spoření, penze z penzijního pojištění a důchod z pojištění pro případ dožití s výplatou důchodu, pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a z důchodového pojištění, u kterých není vymezeno období jejich pobírání nebo činí nejméně 10 let,
 • invalidní penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem na dobu určitou, invalidní penze na určenou dobu a jednorázové pojistné pro penzi podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
 • vyplacení prostředků účastníka důchodového spoření při ukončení důchodového spoření podle zákona o ukončení důchodového spoření,
 • jiná plnění z pojištění osob, s výjimkou jednorázových plnění, odkupného nebo odbytného a penze z penzijního pojištění a z pojištění pro případ dožití, a to z pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití, z důchodového pojištění a z doplňkového penzijního spoření, u kterých je vymezeno období jejich pobírání, a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,
 • Příjmy osvobozené od daně

 • plnění poskytovaná ozbrojenými silami žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě vojákům v záloze povolaným k výkonu vojenské činné služby s výjimkou služného a zvláštního příplatku podle zvláštních právních předpisů
 • kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů
 • výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů
 • naturální plnění poskytované prezidentu republiky podle jiných právních předpisů a bývalému prezidentu republiky podle zákona upravujícího zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce,
 • plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zákona upravujícího dobrovolnickou službu,
 • plnění z vyživovací povinnosti

Příjmy osvobozené od daně

 • příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci s výjimkou příjmu z úplatného převodu cenného papíru, přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem dobu 5 let; doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu se zkracuje o dobu, po kterou byl poplatník členem této obchodní korporace před přeměnou obchodní korporace, nebo o dobu, po kterou byl tento podíl prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, v případě, že jde o úplatný převod podílu nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem; jsou-li splněny podmínky uvedené nebo  doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu se nepřerušuje při výměně podílů nebo přeměně obchodní korporace;

 

 • v případě rozdělení podílu v souvislosti s jeho úplatným převodem se doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem podílu v obchodní korporaci u téhož poplatníka nepřerušuje, je-li rozdělením zachována celková výše podílu; osvobození se nevztahuje na

1. příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, pokud byl pořízen z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,

Publikováno

DAŇ Z PŘÍJMU SE NEPLATÍ Z

DAŇ Z PŘÍJMU SE NEPLATÍ

DAŇ Z PŘÍJMU SE NEPLATÍ

DAŇ Z PŘÍJMU SE NEPLATÍ z příjmů vzniklého nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona o převodu majetku státu na jiné osoby

z restittuovaného majetku

z vypořádání společného jmění manželů (při rozvodu), popřípadě z rozšíření rozsahu

z úvěrů a zápůjček

Neplatí se daň z příjmů AU-PAIR v zahraničí, ani v ČR, aupair vypomáhání s domácími pracemi za stravu a ubytování, tento příjem musí být použit k uspokojování základních sociálních a kulturních potřeb

příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, pokud osoba blízká v činnosti zemědělského podnikatele pokračuje alespoň do konce třetího zdaňovacího období následujícího po ukončení provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele převádějícího tento majetek

DAŇ Z PŘÍJMU SE NEPLATÍ

s výjimkou nepokračování v činnosti z důvodu smrti; při porušení této podmínky jsou tyto příjmy předmětem daně ve zdaňovacím období, kdy k převodu tohoto majetku došlo a má se za to, že poplatník není v prodlení, pokud podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém nesplnil tuto podmínku

Pokud se věc ve spoluvlastnictví rozděluje podle velikosti podílů

částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen doplatek, který si hradí fo v lékarně.

Publikováno

Z JAKÝCH PŘÍJMŮ SE DAŇ Z PŘÍJMŮ FO PLATÍ

Z JAKÝCH PŘÍJMŮ SE DAŇ Z PŘÍJMŮ FO PLATÍ

Z JAKÝCH PŘÍJMŮ SE DAŇ Z PŘÍJMŮ FO PLATÍ

Z JAKÝCH PŘÍJMŮ SE DAŇ Z PŘÍJMŮ FO PLATÍ?

 • ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI (například HPP)
 • ZE SAMOSTATNÉ ČINNOSTI (například příjmy z podnikání FO)
 • Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU(např. PŘÍJMY Z DIVIDEND)
 • PŘÍJMY Z NÁJMŮ(např. Příjmy FO z pronájmu bytu nebo nebytového prostoru)

Daní se přijmy peněžní i nepeněžní i příjmy vzniklé směnou.

Daní se příjmy vzniklé z postoupením pohledávky úplatným způsobem a příjmu, který věřitel nabyl spolu s vrácením zápůjčky

DZP se platí poplatník jenž vede DE, z eskontního úvěru, ze směnky kterým je hrazena pohledávka

Nepeněžní příjem FO jako je

majetek např. dům, auto, chata, pozemky se oceňují podle právního předpisu o oceňování majetku

jiný majetkový prospěch se oceňuje jako 5ti násobek hodnoty ročního plnění, pokud jeho obsahem je opakující se plnění na dobu neurčitou, na dobu trvání života FO, nebo je doba na kterou se majetkový prospěch plní delší jak 5 let.

Publikováno

DAŇOVÝ REZIDENT A DAŇOVÝ NEREZIDENT AKTUÁLNÍ INFORMACE

DAŇOVÝ REZIDENT A DAŇOVÝ NEREZIDENT AKTUÁLNÍ INFORMACE

DAŇOVÝ REZIDENT A DAŇOVÝ NEREZIDENT AKTUÁLNÍ INFORMACE

DAŇOVÝ REZIDENT

DAŇOVÝ REZIDENT A DAŇOVÝ NEREZIDENT AKTUÁLNÍ INFORMACE, DAŇOVÝ REZIDENT FO (FYZICKÁ OSOBA) má v ČR bydliště tj. Místo, kde má poplatník stálý byt, z toho lze usuzovat, že má úmysl se na území ČR zdržovat.

nebo se v ČR obvykle zdržuje (to znamená nejméně 183 dnů souvisle kalendářním roce nebo v několika obdobích, počítají se i dny pouze započaté tj. Den příjezdu a odjezdu nebo den příletu a odletu)

Daňová povinnost se vztahuje na příjmy ze zdrojů v ČR i příjmy ze zdrojů v zahraničí.

DAŇOVÝ NEREZIDENT

JE FO, KTERÁ MÁ POVINNOST DZP (DANĚ Z PŘÍJMŮ FO) POUZE NA PŘÍJMY PLYNOUCÍ ZE ZDROJŮ NA ÚZEMÍ ČR FO A OBVYKLE SE ZDE ZDRŽUJE,

NEBO JE FO POVAŽOVÁNA ZA NEREZIDENTA, POKUD TAK STANOVÍ MEZINÁRODNÍ SMLOUVA,

NEBO SE ZDE ZDRŽUJÍ JEN ZA ÚČELEM STUDIA, NEBO SE ZDE LÉČÍ

Publikováno

Jablečná buchta

Jablečná buchta

Jablečná buchta

Jablečná buchta obsahuje suroviny

800g jablek

3 vejce

300g cukru krystal

1 vanilkový cukr

150 ml slunečnicového oleje

500g hrubé mouky

1 lž kypřícího prášku

tuk na vymazání

Mouku na vysypání plechu.

2 mléčné čoko polevy

mandlové lupínky na posypání

Jablka oloupeme a nastrouháme, vejce ušleháme společně s krystalovým a vanilkovým cukrem. Přidáme olej a nastrouhaná jablka a hrubou mouku s práškem do pečiva.

Vše zamícháme a nalijeme na větší plech s vyššími okraji. Který jsme předem vymazali olejem a vysypali moukou.

Pečeme asi 30 minut v předehřáté troubě. Po vychladnutí buchty potřeme čoko polevou. Připravenou podle návodu a nakonec posypeme mandlovými lupínky. Díky jablkům je buchta vláčná a čokoláda dodá jemnou chuť.

zdroj:edice Vaření nás baví Pošli recept jídla za pár korun

 

Publikováno

meruňková buchta

Meruňková buchta

Meruňková buchta

Meruňková buchta obsahuje suroviny

300g hladké mouky

1 kypř. Prášek do pečiva

100g cukru krystal

3 vejce

1 zakysaná smetana

150 ml oleje

olej a hrubá mouka na vymazání a vysypání plechu

1 meruňkový kompot

1 čiré dortové želé

Mouku smícháme s kypřícím práškem a cukrem. Meruňková buchta obsahuje  vejce, zakysanou smetanu a olej. Všechno dobře rozmícháme a těsto rovnoměrně rozetřeme na vymazaný a hrubou mouku vysypaný plech.

Meruňky z kompotu necháme dobře okapat. Pak je rozložíme na těsto. Koláč dáme do trouby předehřáté na 200 °C a pečeme cca 30min.

Buchta vychladne a pak jí polejeme tekutým želé. Obsah sáčku ve 250ml šťávy meruňkového kompotu a za stálého míchání přivedeme k varu. Vaříme 1 minutu odstavíme a občasného míchání necháme chladnout. Ještě vlažné želé rovnoměrně nalijeme na koláč a necháme zcela stuhnou.

zdroj:edice Vaření nás baví Pošli recept jídla za pár korun Burda Praha

Publikováno

Tvarohové kynuté buchty

tvarohové kynuté buchty

Tvarohové kynuté buchty cca 20ks

Tvarohové kynuté buchty vypracujeme z těsta

lž= polévková lžíce

500g hladké mouky

1 kostka droždí

4lž cukru krystal

200ml mléka

1 celé vejce

špetka soli

1 vanilkový cukr

100g máslo a trochu na potření buchet

Náplň

1 měkký tvarohem

2 lžíce cukru

1 vanilkový cukr

1 hrstka hrozinek

Mouku posypeme, do důlku rozděláme droždí. Pocukrujeme droždí cukrem a zalijeme trochou vlažného mléka. A dáme do tepla vykynout kvásek. Jakmile vzejde, přidáme vejce špetku soli a vanilkový cukr, rozpuštěné máslo a zbytek vlažného mléka. Vypracujeme těsto a necháme v teple dokynout.

Zatím si připravíme nádivku.

Smícháme tvaroh s cukrem. Vanilkový cukr a hrozinky, aby byla nádivka vláčná můžeme ji naředit trochou mléka.

Vykynuté těsto znovu propracujeme, tvoříme placičky, na něž dáváme malou lžičkou tvar. Zabalíme do kuličky, potřeme mlékem a poklademe do olejem vymazaného hlubšího pekáčku. Pečeme při teplotě 180°C, Pokud jsou buchty hotové (zjistíme špejličkou), můžeme ještě nechat dozlatovat cca 5minut dopéct

zdroj:edice Vaření nás baví Pošli recept jídla za pár korun Burda Praha

Publikováno

Oříškové muffiny

Oříškové muffiny

Oříškové muffiny

Oříškové muffiny jsou tvořeny

hr=hrnky

3 VEJCE

1HR CUKRU MOUČKY

1HR MLETÝCH OŘÍŠKŮ

PŮL HR OLEJE

PŮL HR MLÉKA

1,5 HR POLOHRUBÉ MOUKY

1 KYPŘ PRÁŠEK

1 ČOKOLÁDOVÁ POLEVA

KRÉM

120 ml mléka

100ml na pudink

350 g mletých oříšků

0,3 vanilkového pudinku

120g másla

120g cukru moučky

V míse utřeme celá vejce s cukrem. Přidáme ořechy olej, mléko a mouku smíchanou s práškem do pečiva a důkladně promícháme.

Formičky na muffiny vymažeme olejem. Případně vysypeme moukou. Asi do 2/3 naplníme těstem a dáme péct do předehřáté trouby na 10-15 minut dáme péct do vyhřáté trouby.

V kastrůlku přivedeme k varu mléko a v mléce spaříme mleté oříšky. Zatím uvaříme z vanilkového prášku 100ml pudinku. Který necháme postupně vychladat pod potravinářskou folií, aby se nevytvořil škraloup.

Ušleháme máslo s cukrem, přidáme ořechovou směs a vmícháme pudinky. Krém necháme vychladit.

Upečené a vychladlé muffiny podélně rozkrojíme. Potřeme vrstvou oříškového krému. Přiklopíme horní vrstvou a dozdobíme rozehřátou čoko polevou.

 

zdroj:edice Vaření nás baví Pošli recept jídla za pár korun Burda Praha

Publikováno

Bramborové knedlíky s houbovou náplní

Bramborové knedlíky s houbovou náplní

50dkg vařených brambor

25dkg hrubé mouky

1 vejce

sůl

30dkg hub

1 cibule

2 lžíce tuku

KMÍN

3 STROUŽKY ČESNEKU, SEKANÁ PETRŽELKA

Brambory nastráháte na jemno smícháte s moukou, vejcem a solí, vypracujete vláčné těsto.Vyválíte je na plátek o síle 3 milimetry a nakrájíme na čtverečky 10x10cm, připravíme si náplň. Připravíme houby a na osmažené cibulce, posypané kmínem dusíme do měkka. Vychladlou směs osolíte. Dochutíte s utřeným česnekem a nakrájenou petrželou a utřeným česnekem. Náplní plníte čtverečky těsta, přeložíte a okraje vidličkou, přitisknete. Knedlíky dáte do vařící vody a vaříte 8 min. Podáváte posypané petrželkou.

zdroj: Levné recepty, Kolektiv Autorů